Jaunas nārsta vietas Sikšņu krācēs

2021. gada 10. oktobrī

attachment file

Projekta "Zivju dzīvotņu atjaunošana Gaujas upes Sikšņu krācēs" ietvaros tika veikta Gaujas ūdensteces tīrīšana atjaunojot dabiskās zivju dzīvotnes un nārsta vietas Gaujas upē ar kopējo platību 1,01 ha - labais krasts (GPS 57.40716, 20.39274 līdz 57.40799,26.38969), kreisais krasts (57.406810, 26.392261 līdz 57.407724,26.389254).

Kopējais Sikšņu krāču apjoms ir 645ha. Šīs ir vienas no labākajām zivju nārsta vietām Gaujā un ilgākā termiņā mūsu mērķis ir attīrīt potenciāli visperspektīvākos nārsta laukumus.

Zivju uzskaitē Sikšņu krācēs konstatētas 14 sugu zivis – akmeņgrauzis Cobitis taenia, asaris Perca fluviatilis, baltais sapals Leuciscus leuciscus, bārdainais akmeņgrauzis Barbatula barbatula, grundulis Gobio gobio, lasis Salmo salar, līdaka Esox lucius, mailīte Phoxinus phoxinus, pavīķe Alburnoides bipunctatus, platgalve Cottus gobio, rauda Rutilus rutilus, sapals Squalius cephalus, vīķe Alburnus alburbus un zutis Anguilla anguilla. Iespējams, ka šeit sastopamas arī alatas Thymallus thymallus un spidiļķi Rhodeus amarus.

Uzskaitē konstatētie laša mazuļi un zutis Gaujā, visticamāk, ir ielaisti zivju resursu mākslīgās pavairošanas nolūkā. Tomēr iespējams arī, ka vismaz daļa konstatēto laša mazuļu ir dabiskas izcelsmes. Sikšņu krācēs var norisināties arī citu anadromo sugu (vimba Vimba vimba, upes nēģis Lampetra fluviatilis un taimiņš Salmo trutta) nārsts un ir sastopami šo sugu vaislinieki, mazuļi vai kāpuri. Nereti kopā ar upes nēģiem nārsto arī strauta nēģi Lampetra planeri.