Uz ezeru sarakstu

Ezeru apsaimniekošana

Ineša ezers

Inešu pagasts

img

Inesis (arī Ineša ezers) ir ezers Cēsu novada Inešu pagastāEzers ietilpst Daugavas upju baseina apgabalā un atrodas aizsargājamo ainavu apvidū “Vecpiebalga”
AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDUS „VECPIEBALGA” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNS

Saskaņā ar Civillikuma 1102.pantu Ineša ezers pieder publiskiem ūdeņiem, un zvejas tiesības tajā pieder valstij. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Ineša ezera aizsargjoslas platums ir ne mazāk kā 300 metri. Ezeram ir noteikta 10 metrus plata tauvas josla, ko zvejnieki un makšķernieki drīkst izmantot, pārvietojoties gar ūdenstilpes krastu.

Inesis (arī Ineša ezers) ir ezers Cēsu novada Inešu pagastā. Ezers atrodas ledāja veidotā ieplakā, tam līčaini, daudzviet augsti krasti. Vidējais dziļums ir 2.8 metri, bet maksimālais dziļums - 4,9 metri. Septiņas salas ar kopējo platību 4,9 ha.  Krasta līnijas garums 15,4 km, kopā ar salām — vairāk kā 18 km. Spoguļlaukuma virsmas platība – 519,5 ha.

Caurteces ezers. Ietek Pīle, kas ezeru savieno ar Taunu un Laskate, iztek Orisāre, kas ietek Sustalā, caur Nedzīti veidojot savienojumu ar Nedzi. Ezera grunts struktūra smilšaina ar akmeņiem un nelielu dūņu slāni. Ezerā vairāki akmeņu un grants krāvumi, kas ezera reljefu padara izteikti mainīgu. Līčos sapropeļa nogulsnes līdz 3,5m.

Niedru josla, vietām meldri, peldlapu augi pārsvarā līčos, iegrimušo augu maz - vārpainā daudzlape (vietām skrajas audzes), spožā glīvene, Žīdītes salas D piekrastē - avotsūnas, pie sēkļa grunts akmeņaina, bez veģetācijas.

Visā Ineša ezera teritorijā ieviesta licencētā makšķerēšana. Makšķerēt ir tiesības, ja iegādāta makšķerēšanas licence un derīga makšķerēšanas karte, kurās norādīts vārds, uzvārds un personas kods, un dokuments, kad ļauj identificēt personu (vārds, uzvārds un personas kods). Makšķerēšanai no krasta vai krasta laipas makšķerēšanas licence nav jāiegādājas.

Personām līdz 16 gadiem un personām, kas vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem atļauts makšķerēt bez makšķerēšanas kartes, bet nepieciešams personu apliecinošs dokuments vai invaliditātes apliecība.

Makšķerēšanas licences un makšķerēšanas  kartes iespējams iegādāties specializētajos makšķernieku veikalos, Latvijas pasts un interneta lapā www.manacope.lv
Ezerā konstatētas 13 zivju sugas no kurā ievērojamā īpatsvarā ir asaris un rauda.
Ezera zivis  - zandarts, līnis, plicis, asaris, karūsa, līdaka, plaudis, rauda, rudulis, sams, vēdzele, zutis, kā arī ķīsis.